2016

Medlemskontingent for 2019 kr. 150,- kan betales inn på kontonr: 1800 60 10772

Betal gjerne med VIPPS til nr. 516789 (merkes "Medlemskontigent 2019"). Fint om du oppgir e-postadresse ved betaling.

Kontaktperson til velforeningen er styreleder Oddvar Dufseth: Tlf: 930 67 868 eller e-post: oddvar.dufseth@bbnett.no

Webmaster: Henriette Bøe Kildahl / e-post: henriette_kildahl@hotmail.com

 

 

 

Vangsåsen vel ble etablert i 1973 og er en upolitisk forening for fastboende og hytteeiere som har som formål å virke til gagn for velets medlemmer. Velforeningens utbredelsesområdet er fra Bjørgedalsvegen og nordover og fra Gåsbuvegen til Flakstadelva inkludert Kirkebyenga.

 

Vangsåsen har mye å by på, alt fra hopp og alpinalegget i Lierberget, milevis med tur- og skiløyper, Dufsetbakken med områdets flotteste utsikt, Mammuthus, flotte jakt- og fiskemuligheter og vakker natur!

 

 

Informasjon vedrørende mottaksdrift på Vangseter

 

Styret i Vangsåsen vel har i kveld gjennomført styremøte, hvor representant for Vangseter AS skulle informere om prosessen rundt mottaksdrift på Vangseter. Før møtet mottok vi følgende informasjon fra Vangseter AS; "Vangseter AS vil ikke være operatør for mottak i avtale med UDI. Vangseter AS har hatt kontrakt knyttet til nødinnkvartering. Dette er nå en aktivitet UDI ønsker å avvikle for mange leverandører inkludert Vangseter AS."

 

Vangsåsen eiendom vil nå leie ut lokalene til operatør som ønsker å drive mottak av enslige mindreårige i transitt. Operatøren er et nyetablert selskap, Gatla AS. Eier av Gatla AS, Bely Medic, har i kveld informert styret i Vangsåsen vel om sine planer.

 

Gatla AS har klarlagt at kommunen ikke krever søknad om bruksendring, ved en innkvartering av maksimalt 52 personer. UDI er informert om dette. De vil derfor sende et tilbud til UDI i løpet av morgendagen, som omfatter mottaksdrift for inntil 52 enslige mindreårige i transitt. Tilbudet vil ha en varighet på 6mnd, med opsjon på ytterligere 3 + 3mnd. Gatla AS vil informere styret så snart det foreligger en avgjørelse fra UDI.

 

Styret i Vangsåsen vel

Informasjon fra Styret i Vangsåsen vel

 

Roger Amundsen og det resterende styret i Vangsåsen vel er enig om at Roger fra dd og inntil videre gis permisjon fra sitt styreverv i velforeningen. Roger vil stå fritt og uavhengig i forhold til styret i Vangsåsen vel når det gjelder spørsmålet om behandling av nytt asylmottak på Vangseter. Pål Tåsåsen trer inn som nestleder så lenge permisjonen varer.

PILOTPROSJEKT FOR DUGNADSFIBER I ØVRE VANG

 

Brigt Birkeland er blant ildsjelene som arbeider for å få fiber til Vangsåsen. Nå er det en utredning på gang for dugnadsfiber. Les mer her:

Info fra styret i Vangsåsen vel.

 

Styret i Vangsåsen vel har i kveld hatt møte med Vangseter AS, ved Jens Petersen, for å få informasjon om utviklingen ved Vangseter.

 

Vangseter AS har foreløpig ikke sendt noen søknad om bruksendring for Vangseter til Hamar kommune. Det er sendt ut nabovarsel der en har bedt om merknader til en evt midlertidig bruksendringssøknad. Styret i Vangsåsen vel har tidligere sendt inn et svarbrev på dette nabovarselet. Svarbrevet finnes på vår hjemmeside.

Vangseter AS forventer å motta en brannteknisk rapport på bygningsmassen i morgen, fredag, hvorpå de vil vurdere hvorvidt de skal sende søknad om midlertidig bruksendring til Hamar kommune. Det virket ikke som om de bekymringer Vangsåsen vel gir uttrykk for på vegne av sine medlemmer vil ha vesentlig betydning for den vurdering Vangseter AS vil gjøre. De regner med å ta en avgjørelse tidlig i neste uke. Dersom det blir sendt en bruksendringssøknad, vil den videre fremdriften avhenge av kommunens saksbehandling, og hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes for å oppnå en godkjenning. Vangseter AS regner ikke med å starte opp drift i 2015.

Som tidligere kommunisert, er det snakk om et mottak for enslige mindreårige i transitt, hvilket vil si personer mellom 15 og 18 år, som skal oppholde seg ved mottaket i 1-3 måneder.

Styret i Vangsåsen vel har tidligere vedtatt å fraråde at det blir gitt tillatelse til den omsøkte bruksendring, noe som også ble kommunisert til Vangseter AS ved møtet. Vi er likevel opptatt av å holde en god dialog, for å kunne gi våre medlemmer best mulig informasjon.

Til orientering opplyser Vangseter AS at de pt har en vaktmann boende på Vangseter.

Styret i Vangsåsen vel

 

INFORMASJON FRA STYRET I VANGSÅSEN VEL

 

Mandag 12.10.2015 hadde styret i Vangsåsen vel et møte med Hamar kommune, ved ordfører Morten Aspeli og rådmann Bjørn Gudbjørgsrud. Vårt mål for møtet var å informere Hamar kommune om våre medlemmers bekymring rundt etableringen av transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere ved Vangseter.

 

Kommunen uttrykte forståelse for vår frustrasjon vedrørende mangelfull informasjon, og for at mange beboere føler usikkerhet og frykt for fremtiden. Kommunen har, i likhet med Vangsåsen vel, understreket behovet for informasjon overfor UDI og Vangseter AS.

 

Hamar kommune redegjorde for sin rolle i etableringen av asylmottak, som begrenser seg til behandling av søknad om bruksendring for bygningsmassen. Hamar kommune ønsker å bidra til at en eventuell etablering skal foregå på best mulig måte og har derfor blitt enige om følgende med Vangsåsen Velforening:

 

1. Dersom det etableres et transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere ved Vangseter, er det om mulig viktig å legge til rette for mottak av personer av begge kjønn og med ulik alder.

 

2. Det bør etableres en arbeidsgruppe med representanter for Vangsåsen vel, Hamar kommune, Vangseter AS og eventuelt Ormseter AS. Gruppen skal søke å skape en suksesshistorie ut av en eventuell etablering av et nytt transittmottak og jobbe med tiltak knyttet til informasjon og dialog. Gruppen skal bidra til å legge til rette for forebyggende og avbøtende tiltak.

 

3. Det er enighet om at Vangsåsen vel bør inkluderes som observatør i driftsmøte eller liknende fora ved Vangseter.

 

4. Kommunen skal legge vekt på at involverte høres ved en eventuell søknad om bruksendring ved Vangseter.

 

Styret i Vangsåsen vel er av den oppfatning at Hamar kommune har god forståelse for våre synspunkter, og vi er godt fornøyd med deres imøtekommenhet og vilje til å bistå i denne vanskelige saken.

 

Mvh

Vangsåsen vel

Styret

 

 

 

INFORMASJON FRA STYRET I VANGSÅSEN VEL

 

Vangseter AS har gitt Vangsåsen vel informasjon om at de har levert et nytt anbud for bruk av Vangseter. Informasjonen og kontakten mellom oss er nå bra og slik som avtalt.

 

Det er per i dag ikke fattet noen avgjørelse om hva det eventuelt blir på Vangseter.

 

Vangsåsen vel har avtalt møte med rådmannen i Hamar kommune, hvor vi får anledning til å legge frem våre synspunkter. Det er UDI som har bestemmende myndighet i saker som dette. Som velforening kan vi fremme våre synspunkter og påvirke, men ikke bestemme. Det samme er trolig tilfelle med kommunen slik situasjonen er.

 

Vangsåsen vels styre er meget opptatt av å ivareta våre medlemmer og øvrige beboere på best mulig måte. Hva som er best mulig er det delte meninger om, men uansett hvilket vedtak som fattes av UDI vedrørende Vangseter vil vi gjøre vårt beste for å redusere usikkerhet og frykt gjennom konstruktivt samarbeide med alle parter fremover. Med alle parter mener vi her beboere i Vangsåsen, UDI, Vangseter AS, Hamar kommune og andre aktuelle lag- og foreninger samt relevant kompetanse. Vi skal uansett vise aktivitet, seriøsitet, kvalitet og at vi er fremtids- og løsningsorienterte.

 

Så snart vedtak er fattet, og vi får noe konkret å forholde oss til, vil vi samarbeide med flere og legge en videre strategi for nærområdet hvor bruk av Vangseter vil være sentralt.

 

Mvh

Vangsåsen vel

Styret

 

Nabolagsmøte om Vangseter.

 

Rett før møtet ble vi informert om at intensjonsavtalen Vangseter har med UDI om å ta imot flyktninger som PU ikke rekker å registrere, ikke lenger er så relevant. I stedet får Vangseter AS mulighet til å legge inn anbud på et transittmottak for 70 + 20 + 20 enslige mindreårige asylsøkere.

 

Vi fikk en meget god informasjon fra UDI om flyktningesituasjonen generelt og om forhold omkring mottaksdriften.

 

Vangsåsen vel redegjorde for sitt standpunkt til et flyktningemottak på Vangseter der vi understreket at det meste er relevant for også for et transittmottak for enslige mindreårige, men at vi ikke hadde rukket å diskutere denne type mottak spesielt.

 

Det var mange konstruktive og oppriktige innlegg fra en engasjert forsamling. Vi vil takke alle tilstedeværende for saklige og tankevekkende innlegg som vi er overbevist om ble lagt merke til både av UDI og Vangseter AS.

 

Så får vi vel høre i løpet av en 14 dagers tid hva som skjer videre. Kanskje vi møtes på Mammuthus igjen?

 

Mvh

Vangsåsen Vel

Styret

ØNSKE OM FIBERUTBYGGING I VANGSÅSEN!

 

Vangsåsen vel har blitt invitert til å støtte opp om interessegruppen for fiberbredbånd i Vang, noe vi er positive til. Brigt Birkeland, som er en av ildsjelene i interessegruppen, informerte om prosjektet ved medlemsmøtet på Mammuthus 18. september.

 

Eidsiva har uttalt at registreringer på www.jegvilhafiber.no vil være av stor betydning for videre fremdrift i utbygginger.

 

Vangsåsen vel oppfordrer derfor alle beboere i Vang til å gå inn og registrere sin interesse (registreringen er helt uforpliktende).

 

Registreringen kan gjøres på: www.jegvilhafiber.no eller ved å trykke her: